Wish List 0

Поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни


В уеб сайта teya-vita.com се обработват лични данни на потребителите на сайта с цел изпращане на поръчки, а след изрично съгласие може да се използват и с цел реклама (онлайн бюлетин).

Администраторът на личните данни, обработвани в teya-vita.com, е „ЕЛ-ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Джеймс Баучер” №5, ЕИК 206038465.

Изготвихме тази Политика за поверителност, за да Ви информираме как събираме, обработваме, използваме и защитаваме Вашите лични данни и съответно ценим неприкосновеността на Вашия личен живот.

С нас можете да се свържете чрез следните контакти:

e-mail: info@teya-vita.com

Телефон: +359 88 264 1148

Адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” 166А, ет.4, офис 29.


1. Какви данни, за какви цели, на какво правно основание обработваме и в какъв срок ги съхраняваме:

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания обработваме посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

Предоставени от Вас данни чрез teya-vita.com:

* При регистрация и направа на поръчка: имена, телефон, e-mail, адрес.

* При направа на запитване без регистрация: имена, e-mail.

* При изпращане на заявка за получаване на бюлетин: e-mail.

* IP-адрес.

Предоставени даани извън целите за изпращане и обработка на поръчка:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за съставяне и изпълнение на договор:

* При физически лица: ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт, номер на лична карта с дата и място на издаване.

* При юридически лица: три имена на управителя на дружеството контрагент.

Б) Предоставени от Вас данни, необходими за съставяне на фактури.

* При физически лица: ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт.

* При юридически лица: три имена на управителя на дружеството контрагент.

В) Предоставени от Вас данни, необходими при кандидатстване за работа в „ЕЛ-ОРГАНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД:

* Автобиография и данни за контакт.

1.2. Цели за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договор, анекс, споразумение, протокол и други документи.

Б) Обработване на лични данни с цел съставяне на фактури.

В) Обработване на лични данни с цел кандидатстване за работа.

Г) Обработка на лични данни с цел отговаряне на запитвания и обработка на заявки.

Д) Обработка на лични данни с цел потвърждаване и изпращане на поръчки чрез куриерска фирма.

Е) Обработка на лични данни с цел изпращане на бюлетин.

1.3. Основания за обработка за личните данни:

Ние получаваме Вашите лични данни от Вас и впоследствие боравим с тях само в необходимия обхват и за постигането на определена цел.

А) При съставяне и изпълнение на договори, анекси, споразумения и фактури, ние трябва да получим необходимия обхват лични данни. Без тези данни, ние не можем да изпълним Вашите изисквания и да сключим посочения договор/споразумение с Вас, основно от гледна точка на спазване на нашите законови задължения, и от гледна точка на защита на нашите легитимни интереси. Ако нужните лични данни не се предоставят, ние не можем да съставим необходимите документи.

Б) При направени от Ваша страна запитвания чрез teya-vita.com, ние се нуждаем от Вашите данни за контакт, за да можем да се свържем с Вас и отговорим на Вашите въпроси.

В) При направа на поръчка през teya-vita.com, ние се нуждаем от Вашите данни за контакт, както и от адрес за доставка, за да можем да потвърдим и изпратим Вашата поръчка. За предоставянето на тези данни Вие давате съгласие, което се осъществява чрез уеб сайта.

Г) За изпращане на онлайн бюлетин, ние се нуждаем от Вашия e-mail, на който да го изпратим.

1.4. Срокове за съхранение на личните данни:

А) За целите на съставянето и изпълнението на договори, анекси, споразумения, за съставяне на фактури и други счетоводни документи, както и за всякакви документи, свързани с финансовата, счетоводната и търговска дейност на дружеството, предоставените лични данни се съхраняват за не по-малки срокове от тези, посочени в нормативните и законови изисквания.

Б) Личните данни, предоставени чрез teya-vita.com, които се използват с цел обработка и изпращане на поръчка, се съхраняват за срок до 5 години от последната направена поръчка.


2. Трети лица с достъп до лични данни:

2.1. Компетентни органи и държавни институции, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – НАП, български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и други.

2.2. Куриерски фирми - "Еконт Експрес" ЕООД и "Спиди" АД. При доставка на поръчка чрез куриерска фирма се предоставят имена на получателя, телефон и адрес за доставка.

2.3. Дружеството, което предоставя хостинг услуги за уеб сайта teya-vita.com: „Интернет Корпорейтед Нетуъркс” ЕООД с ЕИК 131334166. Можете да прочетете тяхната политика за поверителност на адрес: https://www.icn.bg/bg/policy/privacy/.


3. Вашите права

3.1. Можете да получите информация от Администратора за съхраняваните от него Ваши лични данни по всяко време и имате правото на достъп до тях.

3.2. Можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани по всяко време в случай на неточност и/или несъответствие.

3.3. Запознат съм със задължението си да уведомя Администратора за всяка промяна в личните ми данни.

3.4. Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни или да изискате от Администратора ограничаване на обработването.

3.5. Имате право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхранението на личните Ви данни пред Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2., която е надзорен орган в Република България.

3.6. Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, въз основа на легитимния интерес.

3.7. Имате право да поискате да получите личните си данни, които сте предоставили и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.

3.8. В случай че обработваме личните Ви данни поради дадено от Вас съгласие, то тогава можете да оттеглите същото по всяко време.

За осъществяване на всяко едно от тези права, е нужно да се изпрати искане по електронна поща info@teya-vita.com. Формулировката на искането е свободна, но следва да съдържа следната информация:

A) Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

Б) Описание на искането;

В) Предпочитана форма за комуникация – по електронна поща или на хартиен носител, както и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Моля, имайте предвид, че когато Администраторът обработва Ваши лични данни с договорно или законово основание, изтриването на тези данни означава невъзможност да се продължат търговските взаимоотношения. Също при премахване на необходимите данни за доставки, е невъзможно такива да се извършват.


Използване на „Бисквитки“

Относно политиката за "бисквитките: в teya-vita.com може да се запознаете от следния линк:  Политика за бисквитки